بخشنامه ها

بخشنامه ها

اصلاحیه مواد 82 و 87 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

1395-10-30 0 0
اصلاحیه مواد 82 و 87 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مواد82 و87 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اصلاح ‌شد

ثبت سفارش فصول 16، 41، 53، 55، 57، 58، 59، 60، 61، 64، 65، 74 و 91 کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت

1395-10-19 0 0
ثبت سفارش فصول 16، 41، 53، 55، 57، 58، 59، 60، 61، 64، 65، 74 و 91 کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت

بخشنامه ثبت سفارش فصول 16، 41، 53، 55، 57، 58، 59، 60، 61، 64، 65، 74 و 91 کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت