بخشنامه ها

بخشنامه ها

اضافه شدن رویه کران بری در سامانه جامع گمرکی

1396-04-13 0 0
اضافه شدن رویه کران بری در سامانه جامع گمرکی

گمرک ایران در بخشنامه ای اضافه شدن رویه کران بری در سامانه جامع گمرکی را به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد....

اصلاحیه مواد 82 و 87 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

1395-10-30 0 0
اصلاحیه مواد 82 و 87 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مواد82 و87 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اصلاح ‌شد

ثبت سفارش فصول 16، 41، 53، 55، 57، 58، 59، 60، 61، 64، 65، 74 و 91 کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت

1395-10-19 0 0
ثبت سفارش فصول 16، 41، 53، 55، 57، 58، 59، 60، 61، 64، 65، 74 و 91 کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت

بخشنامه ثبت سفارش فصول 16، 41، 53، 55، 57، 58، 59، 60، 61، 64، 65، 74 و 91 کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت