قوانین امور گمرکی

قوانین امور گمرکی

قوانین امور گمرکی - ماده 3

1395-11-09 0 0
قوانین امور گمرکی - ماده 3

قوانین امور گمرکی - ماده 3 - وظايف و اختيارات گمرک ايران

قوانین امور گمرکی - ماده 2

1395-10-22 0 0
قوانین امور گمرکی - ماده 2

گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در

قوانین امور گمرکی - ماده 1

1395-10-22 0 0
قوانین امور گمرکی - ماده 1

مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد